Askel asiantuntijaksi

Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle

4.2 Projektiyhteistyön ohjauksesta

Ryhmätyön periaatteita

Yksi projektiyhteistyön pedagogisista tavoitteista on ryhmätyötaitojen kehittyminen. Ryhmätyö toimii parhaiten, kun ryhmässä noudatetaan rakentavaa toimintamallia: puheenvuoroja jaetaan tasaisesti, kaikkien näkökulma kuunnellaan yhteisesti, ja poikkeaville näkökulmille annetaan arvoa.

"Hyvä tiimi ei synny itsestään. Hyvässä tiimissä työskentelytapoja on mietitty, niistä on sovittu ja niitä on harjoiteltu." Oivallus-hanke loppuraportti 2011, EK.

Ohjaa - älä tee opiskelijoiden puolesta

Ihmiset lähestyvät vuorovaikutustilanteita omien kokemustensa, asenteidensa ja maailmankatsomuksensa läpi. Ohjaajan tehtävä on varmistaa, että tiimissä kaikkia tiimin jäseniä kuullaan.

Tiimityöllä saavutetaan monipuolisia ja innovatiivisia tuloksia, mutta tiimin johtamiseen pitää kiinnittää huomiota. Tiimin jäsenten keskinäinen kunnioitus ja ymmärtäminen ovat perusteita kommunikoinnille. Opiskelijatiimin aloitukseen kannattaa uhrata aikaa, sillä panostus maksaa itsensä myöhemmin takaisin moninkertaisesti.

Projektijaksolla tiimityöskentelyn ohjauksessa ohjaajan tehtävä on tukea tiimijohtajia. Hän kannustaa heitä mm. tapaamisissa huomioimaan yksilöiden luonteet ja työskentelytavat.

Ohjaaja = fasilitaattori

Projektiyhteistyössä ohjaavan opettajan kannattaa omaksua fasilitaattorin rooli, ja pysyä siinä prosessin ajan. Opiskelijat saavat parhaiten pienryhmien dynamiikan toimimaan omaehtoisesti. He uskaltautuvat innovatiivisiin ratkaisuihin projektitehtävissä sekä ottavat ja jakavat vastuun toiminnasta itsenäisesti.

Fasilitaattori antaa vastuun mm. kommunikoinnista toimeksiantajan suuntaan pienryhmien puheenjohtajille tai projektipäälliköille ja viestintävastaaville, eli opiskelijoille. He tietävät parhaiten, mitä pienryhmässä on tehty ja suunniteltu, sekä missä vaiheessa on toimeksiannon toteuttaminen.

Fasilitaattorit seuraavat ja ohjaavat ryhmän työskentelyä pienryhmätapaamisissa. Ohjaaja, ryhmätuutori tai tiimin puheenjohtaja fasilitoi keskustelua esittämällä kysymyksiä, jotka luotsaavat keskustelun käsiteltävään aiheeseen ja sen ratkaisuvaihtoehtoihin. Fasilitaattorin tehtävä ei ole arvottaa aihetta käsittelevää keskustelua, vaan ohjata keskustelua tapaamisen tavoitteeseen.

Ohjaajat pysyvät ajan tasalla ryhmien toiminnasta säännöllisten kirjallisten prosessiraporttien avulla. Raportointitiheyteen vaikuttavat mm. ryhmän toimeksianto, koko ja projektin kesto.

Vetäytyvien opiskelijoiden ohjaamisesta

Käy läpi yhdessä opiskelijan kanssa hänen henkilökohtaiset tavoitteensa projektiyhteistyön osalta. Rohkaise opiskelijaa ryhmätilanteissa sosiaalisuuteen. Muista kuitenkin, että toimivassa ryhmässä tarvitaan erilaisia rooleja. Pohdi yhdessä opiskelijan kanssa, mikä on hänen vahvuutensa ja miten hän voi tuoda sen parhaiten mukaan ryhmän toimintaan. Tiimin synergian löytymisestä ja jäsenten vahvuuksien hyödyntämisestä voi keskustella myös koko tiimin kanssa.

Useampi vetäytyvä ryhmäjäsen voi olla merkki ryhmädynamiikassa piilevistä muista vaikuttavista tekijöistä. Toiminnan yliaktiivisuus rasittaa yhtä lailla ryhmädynamiikkaa kuin passiivinen suhtautuminen. Ohjaajan tehtävä on ensisijaisesti tukea tiimipäällikköä ratkaisemaan asia, mutta tarvittaessa hänen on puututtava siihen, jotta koko ryhmän oppiminen ei kärsi.

Oppimistavoitteet

Projektiyhteistyöjaksojen alussa opiskelijoille esitellään jakson sisältö, tavoite ja arviointikriteerit. Tiimityöskentelyssä opiskelijoiden on hyvä asettaa myös henkilökohtaiset oppimistavoitteet. Henkilökohtaiset oppimistavoitteet tukevat opiskelijan sitoutumista ja selkeyttävät hänen rooliaan työryhmän jäsenenä.

Mikäli työryhmässä on useita opiskelijoita, jotka suunnittelevat suorittavansa jakson minimivaateilla on ohjaajan hyvä reagoida asiaan heti jakson alussa. Kannattaa tarkistaa ryhmäjako ja tulevien projektiyhteistyötehtävien vaativuustaso ja laajuus. Projektin alkuvaiheessa on vielä mahdollista muokata asiakkaan toimeksiantoa käytettävissä olevien opiskelijaresurssien mukaiseksi.

Henkilökemioiden sopivuudesta saa vinkkiä orientaatiopäivän ryhmäytymisharjoitusten yhteydessä. Tarvittaessa ryhmien kokoonpanoon ja roolijakoon kannattaa tehdä muutoksia.

 

 

 
  Guidebooks