Askel asiantuntijaksi

Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle

2.1 Korkeakoulujen välinen yhteistyö

Korkeakoulujen välillä tehtävä yhteistyö on parhaimmillaan innostavaa ja palkitsevaa, mutta edellyttää huolellista valmistelua. Kun sovitetaan yhteen kahden tai useamman organisaation opetuskäytäntöjä, toimintatapoja ja teknisiä ratkaisuja, on yhteistyön valmistelu aloitettava ajoissa. Kaikissa korkeakouluissa ei ole mahdollista perustaa uutta kurssia yhteistä projektityökurssia varten, mutta projektityökurssin voi esimerkiksi liittää osaksi opetusohjelmassa jo olevaa kurssia.

Työnjaosta on hyvä sopia kirjallisesti, jotta vastuu eri osa-alueista on jaettu selkeästi eri korkeakoulujen työntekijöiden välillä. Työnjaosta tulee viestiä myös opiskelijoille, jotta he eivät kaikissa asioissa käänny suoraan oman korkeakoulunsa opettajien puoleen. Erityisen tärkeä kysymys on pedagogisen vastuun jakaminen. Opiskelijoiden tulee saada yhteneväistä ohjeistusta niin projektin sisältöä, tavoitteita, aikataulua kuin toteutustapojakin koskien riippumatta siitä, keneltä he kysyvät.

Jokaiselle opiskelijaryhmällä on hyvä olla oma ohjaaja tai ohjaajia, joiden puoleen opiskelijat voivat kääntyä kurssin aikana. Jos opiskelijaryhmällä on useita ohjaajia - esimerkiksi ohjaajat molemmista kurssia järjestävistä korkeakouluista - tulee ohjaajien tehdä tiivistä yhteistyötä ja laatia yhteiset tiimiopettajuuden pelisäännöt. Näin tilanne säilyy selkeämpänä ja helpommin hallinnoitavana. Kun yhteiset reunaehdot on sovittu, sujuu yhteistyö kurssin aikana vaivattomammin ja työ tehokkaammin.

Arviointiperusteet on hyvä sopia yhdessä. Jos opiskelijat voivat eri korkeakouluissa saada kurssista eri määrän opintopisteitä ja tehdä kurssin lisätöinä erilaisia tehtäviä, on tämä hyvä tehdä selväksi opiskelijoille. Muuten erilaiset ohjeistukset saattavat hämmentää opiskelijoita.

Korkeakouluissa on käytössä erilaisia sähköisiä työvälineitä. Kannattaa sopia ajoissa minkä organisaation työvälineitä käytetään, miten hoituvat lupa-asiat ja mistä löytyy tekninen tuki.

Edut:

  • Opiskelijat tutustuvat toisten korkeakoulujen opiskelijoiden työskentelytapoihin, pääsevät yhdistämään vahvuutensa ja oppimaan toisiltaan
  • Yritykset saavat monipuolisesti tietoa korkeakouluista löytyvästä osaamisesta
  • Opetushenkilökunnalle on motivoivaa tehdä yhteistyötä kollegoiden kanssa yli korkeakoulurajojen

Haasteet:

  • Selkeä vastuunjako yhteisissä tehtävissä:
  1. Ryhmien ohjaajat (tiimiopettajuus, mutta 1-2 koko kurssikokonaisuudesta vastaavaa koordinoivaa vastuuopettajaa)
  2. Viestintävastuuhenkilöt sekä opiskelija- että yritysviestinnässä
  • Selkeä työnjako korkeakoulukohtaisissa vastuissa (esim. arvosanojen rekisteröinti)
  • Ryhmäytymistä on tuettava, sillä opiskelijat eivät tunne toisiaan entuudestaan ja saattavat olla tottuneita erilaisiin työskentelytapoihin.

 

 

 
  Guidebooks