Askel asiantuntijaksi

Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle

1.5 Projektikurssiin tarvittavat resurssit

Projektikurssin suunnittelussa henkilöstö- ja materiaaliresurssien määrän arviointiin vaikuttavat opetuksen toimiala, kurssin laajuus, osallistuvien opiskelijoiden määrä ja oppimistehtäviksi otettujen projektitöiden laatu.

Pääsääntöisesti ensimmäiset kokeilut vievät enemmän esim. henkilöstön valmistelevaa resurssia kuin vakiintuneet luentokurssit. Valmisteluvaiheeseen kuuluvat opetuksen suunnittelun ja arvioinnin luonnin lisäksi projektitöiden hankinta ja työnantajien sitouttaminen prosessiin.

Henkilöstöresurssit

Kurssin käynnistyessä opiskelijat tarvitsevat melko paljon tukea ja ohjausta, etenkin jos heillä ei ole aiempaa kokemusta vastaavanlaisesta oppimisesta. Toisaalta ohjauksen tarve vähenee prosessin edetessä. Ohjausta voidaan kurssin edetessä delegoida myös kurssitutoreille.

Graafisessa mallissa on esitetty VALOA - ja OVET -hankkeiden yhteisen pilotin henkilöstöresurssien viemä työaika. Muita huomioitavia resurssitarpeita on nostettu esiin mm. opintokokonaisuuden suunnittelun tueksi laaditussa kysymyssarjassa. Ks. projektikurssimalli ja kysymyssarja

Materiaali- ja muut kulut

Projektiyhteistyöstä aiheutuu usein matka-, puhelin- ja muita kuluja. Korkeakoulu voi neuvotella kulujen jakamisesta yrityksen kanssa. Kulujen jyvitykseen kannattaa kiinnittää huomiota korkeakoulujen ja yrityksen yhteisissä suunnittelupalavereissa sekä sopimuksessa, jos sellainen solmitaan.

Resursointi onnistuu parhaiten, jos se huomioidaan koko suunnitteluprosessin ajan projektikurssia laadittaessa.

 

 

 
  Guidebooks