Askel asiantuntijaksi

Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle

1.3 Oppimisen arviointi

Projektiin osallistuvien opiskelijoiden arviointi perustuu projektin oppimistavoitteisiin. Arviointikriteerit kannattaa muodostaa siten, että kriteerit mittaavat opiskelijan oppimia taitoja, kehittymistä projektin aikana sekä projektille asetettuja tavoitteita.


Arviointi ohjaa opiskelijoiden oppimista

Arvioinnin tavoite on paitsi kehittää opiskelijan tietoja ja taitoja, myös mitata niiden suoritustasoa. Oppimista edistävä ja oppimiseen ohjaava eli formatiivinen arviointi korostuu projekteissa. Toisaalta etenkin projektin toimeksiantaja arvioi myös projektin lopputulosta ja projektiyhteistyön sujuvuutta. Lisäksi projektiin voi kuulua myös tenttejä tai testejä, joilla mitataan opiskelijoiden tiedon ja taidon tasoa. Oppimisen lopputuloksen arviointia kutsutaan summatiiviseksi arvioinniksi. Koska projektiin kuuluvat olennaisesti sekä prosessi että lopputulos, kannattaa molempia myös arvioida.

Yhteistyöprojekteissa ohjaus ja arviointi limittyvät toisiinsa, ja kaikkien ohjaajien (myös toimeksiantajan puolelta!) on hyvä osallistua arviointiprosessiin. Kurssin luonteesta riippuen arviointia voi korkeakoulun puolella myös ohjata opettajatiimi esim. kahden tai useamman korkeakoulun yhteistyöprojekteissa.

Projektiyhteistyökurssin toimintatapoihin sopivat hyvin luento-, oppimis- ja työpäiväkirjat sekä oppimislokit. Ne tukevat projektin suunnittelua ja käytännön työtä, opiskelijoiden oman oppimisen reflektointia sekä itse- ja vertaisarviointia.

Arvioinnin tueksi voidaan järjestää myös kirjatentti projektiin läheisesti liittyvistä teemoista. Tentin painoarvo ja suhde projektityöhön on hyvä miettiä tarkkaan. Tentin vaihtoehtona voi olla oheislukemistopaketti, jota opiskelijoiden on hyödynnettävä esimerkiksi oppimispäiväkirjan sisällössä.

Esimerkki

Pilottikurssilla kokeiltiin verkkotenttiä, johon opiskelijat valmistautuivat lukemalla yhden kirjan projektihallinnasta sekä toisen kirjan kansainvälisestä liiketoiminnasta. Tenttikysymykset olivat soveltavia esseekysymyksiä, tentissä sai käyttää lähteitä, ja opiskelijat saivat itse valita tentin kellonajan. Tentin kesto oli määritelty (120 minuuttia), eikä tenttiä voinut keskeyttää. Tenttivastauksissa erottuivat selvästi ne opiskelijat, jotka olivat valmistautuneet lukemalla vaaditut kirjat etukäteen, ja ne opiskelijat, jotka kuvittelivat selviävänsä tentistä valmistautumatta. Kokeilun perusteella havaittiin, että numeerinen arviointi kirjatentissä on oikeudenmukaisempi kuin hyväksytty-hylätty -arviointi. Kirjatentin painoarvo suhteessa koko projektiin kannattaa kuitenkin pitää maltillisena (esimerkiksi 15-20% loppuarvosanasta).

 
 

 

 
  Guidebooks