Askel asiantuntijaksi

Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle

1.1 Käytännöllisiä vinkkejä onnistuneen projektin toteuttamiseksi

Sitoutuminen ja motivointi

 • Opiskelijoiden ja yritysten edustajien korkea motivaatio yhteistyöhön mahdollistaa korkeatasoisen lopputuloksen. Korkeakouluohjaajan kannustus edistää prosessin sujuvuutta.
 • Projektiyhteistyö toimii, kun kaikki osapuolet ovat yhtä sitoutuneita prosessiin.
 • Kaikkien osapuolten läsnäolo projektin yhteisissä tapaamisissa lisää projektin ja kurssin toimivuutta. Motivoinnin kannalta on hyvä perustella opiskelijoille avoimesti, miksi läsnäolo on välttämätöntä.

Viestintä

 • Sekä viestintäkanavat että kommunikointitapa kannattaa sopia yhdessä joko suullisesti tai kirjallisesti.

Aikataulutus

 • Varaa aikaa ryhmäytymiseen ja tiimin kehityksen tukemiseen.Jätä aikatauluun riittävästi pelivaraa.
 • Opiskelijoilla on projektiyhteistyön rinnalla myös muita opintoja, ja ohjaajilla muita työtehtäviä. Lisäksi osallistujat tulevat mahdollisesti eri korkeakouluista, paikkakunnilta, tieteenaloilta, koulutusohjelmista, kielialueilta tai erilaisista kulttuureista.
 • Ennakoi jo suunnitelmassa projektin kriittisten pisteiden aiheuttamat mahdolliset ongelmat, sekä varaudu yllättäviin muutoksiin, kuten henkilövaihdoksiin.
 • Projektityöhön valmentavat opinnot kannattaa sisällyttää projektiyhteistyöjakson ensimmäiseen kolmannekseen tai vaatia suorittamaan ennen projektin aloittamista. Valmentavien opintojen tarve ja toteutus riippuvat toimialasta, toimialayhdistelmistä ja opiskelijoiden tiimityötaidoista ja kokemuksesta.
 • Läsnäolon varmistamiseksi kannattaa päättää projektin aikataulu jo heti alussa, ja pitää kiinni sovituista päivämääristä. Kiinnitä huomiota tapaamisten sisältöön ja tehokkaaseen ajankäyttöön, jotta osallistujat eivät koe olevansa paikalla turhaan.

Resurssit ja työnjako

 • Projektin suunnittelussa oppimistavoitteet ja toivottu lopputulos kannattaa suhteuttaa käytettävissä oleviin resursseihin.
 • Ole realistinen arvioidessasi vastuuhenkilöiden (korkeakoulu, työnantaja, opiskelija) työmäärää projektin eri vaiheissa. Käytä apuna tämän julkaisun graafista mallia ja laskettuja tuntimääriä.Eri osapuolten vastuuhenkilöiden välinen työnjako kannattaa sopia selvästi jo projektin suunnitteluvaiheessa, mieluiten kirjallisesti. Tämä selkeyttää ja tehostaa käytännön toteutusta.
 • Huomioi alusta saakka eri osapuolten kokemus tai kokemattomuus projektityöstä, ja mahdollisesta monikulttuurisesta työyhteisöstä. Tueksi voi järjestää luentoja, työpajapäiviä tai vapaamuotoisia tapaamisia.
 • Kannattaa sopia vastuuhenkilö, joka vastaa erityistilanteissa työturvallisuusmääräysten ja -suositusten asianmukaisesta noudattamisesta ja ohjeistaa opiskelijat noudattamaan niitä.

Tekninen toteutus

 • Kirjallinen sopimus kaikkien projektin osapuolten kanssa sitouttaa ja selkeyttää osallistujien toimintaa. Kriisitilanteessa sopimus myös ohjaa toimintaa tilanteen selvittämiseksi. Korkeakouluilla voi olla valmiita sopimuspohjia. Jos laaditaan oma erityinen sopimus, on hyvä käyttää apuna korkeakoulun lakiasiantuntijoita. Sopimuksen ei aina tarvitse olla oikeudellisesti sitova - aiesopimuksen henkisesti sitouttava vaikutus on sinänsä merkittävä!
 • Kannattaa selvittää jo suunnitteluvaiheessa, tarvitaanko projektin osalta salassapitosopimusta.
 • Olemassa olevien vakuutusten ehdot ja voimassaolo täytyy selvittää ennen projektin alkamista. Joskus voi olla tarpeen ottaa lisävakuutus opiskelijoiden tai ohjaajien osalta - tästä syntyy kustannuksia, jotka täytyy jakaa.
 • Tutustuta tarvittaessa opiskelijat työsuojelumääräyksiin ja muuhun lainsäädäntöön, joka koskee projektin aikaista opiskelua ja työtä.

 

 

 
  Guidebooks