Askel asiantuntijaksi

Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle

Projektikurssimalli

Huhti-toukokuu   
Rooli 1: Koordinoiva laitos Rooli 2: Yhteistyökumppani (työnantaja) Rooli 3: Opiskelija Otettava huomioon koko projektin ajan
Projektin suunnittelu: Suunnitellaan projektin kokonaisuus. Mitä ollaan tekemässä? Kenelle? Kenen kanssa? Milloin? 6h     Viestintä: Viestintä eri osapuolten kesken
kannattaa koordinoida tarkasti. Mitkä viestit ovat kaikille yhteisiä, ja kuka niitä lähettää? Millaiset viestit ovat ryhmäkohtaisia? Näkyvätkö nämä pedagogiselle vastuuhenkilölle tai koordinaattorille?
Yhteistyökumppaneiden hankinta: Yhteistyökumppanit
voivat olla aivan uusia tuttavuuksia, tai jo tutuksi tulleita, joilla on kokemusta korkeakouluyhteistyöstä. Tähän vaiheeseen kannattaa varata aikaa, ja punnita,
keiden kanssa yhteistyöhön kannattaa lähteä. 20h
Kiinnostus ja sitoutuminen: Yhteistyökumppani ilmaisee olevansa kiinnostunut yhteistyöstä joko suullisesti tai kirjallisesti. Mahdollinen alkutapaaminen korkeakoulun edustajan kanssa. Sitoutuminen projektiyhteistyöhön kirjallisesti (sähköposti tai sopimus). 1h   Koordinointi: Projektiyhteistyötä koordinoivalla korkeakoululla/laitoksella on päävastuu
tiedon kulkemisesta osapuolten välillä, sekä projektin etenemisestä aikataulun mukaisesti.
Oppimistavoitteet: Projektiyhteistyön oppimistavoitteet
kannattaa määritellä huolella, ja kertoa selvästi opiskelijoille ja ohjaajille (myös yhteistyökumppanille!). Tarkat tavoitteet motivoivat opiskelijoita, ja muodostavat projektityön punaisen langan selvänä myös prosessin keskellä. Tässä vaiheessa kannattaa määritellä myös opiskelijoiden arviointikriteerit, minkä perusteella loppuarvosana annetaan. 1h
Toimeksianto: Alustava toimeksiannon suunnittelu, sekä kustannusten pohtiminen (puhelukulut/sim-kortit, matkakulut, työaika tms). 6h   Ohjaus: Projektimuotoinen opiskelu on itseohjautuvampaa kuin perinteinen luentomuotoinen opiskelu. Opiskelijoita täytyy silti ohjata työssään, ja antaa säännöllisesti palautetta työn etenemisestä. Molemmat, pedagoginen ohjaus ja työnohjaus, ovat tärkeitä koko projektin ajan.
Pedagoginen vastuu: Projektiyhteistyön pedagogisen vastuuopettajan valinta. Pedagogista vastuuta ei useimmiten kannata jakaa useammalle henkilölle, vaikka pedagogisia tavoitteita voi olla toteuttamassa useampi ohjaaja. 1h      
Resurssit: Projektiyhteistyö vaatii henkilö- ja joskus myös muita resursseja (tilat, kustannukset). Koordinoivan korkeakoulun kannattaa suunnitella projektiyhteistyön toteutus resurssien näkökulmasta, ja varautua yllätyksiin. Projektiyhteistyön graafinen malli auttaa resurssoinnissa. Tilat kokouksia ja tapaamisia varten kannattaa varata ajoissa, ja pitäytyä sovituissa aikatauluissa. 1h      
Touko-kesäkuu   
Rooli 1: Koordinoiva laitos Rooli 2: Yhteistyökumppani (työnantaja) Rooli 3: Opiskelija Otettava huomioon koko projektin ajan
Markkinointi: Opiskelijamarkkinointi aloitetaan 3-4kk ennen projektin alkua, jotta opiskelijat ehtivät valmistautua projektiin ja suunnitella sen osaksi opinto-ohjelmaansa. Markkinointimateriaalin laadinnassa voi hyödyntää yhteistyökumppaneiden visuaalista ilmettä (esim. logoja). Markkinoinnissa kannattaa mahdollisuuksien mukaan käyttää oman korkeakoulun markkinoinnin ammattilaisia. Tämä lisää projektin houkuttelevuutta opiskelijoiden keskuudessa. Markkinoinnin yhteydessä on hyvä olla selvillä jo tarkat päivämäärät, milloin opiskelijoiden odotetaan olevan paikalla yhteisissä tapaamisissa ja mitä tapaamisia koskee opintojen suorituksen osalta läsnäolopakko.
4h
Ohjaussuunnittelu: Yhteistyökumppanin kannattaa laatia ohjaussuunnitelma, ja varata henkilöresursseja opiskelijaprojektien ohjaamiseen. Tällöin projektin lopputulos on parempi. 1,5h    
Opiskelijahaku:
Valintakriteerit kannattaa miettiä jo markkinointivaiheessa, mutta viimeistään, kun hakemuksia alkaa tulla. Projektiin hakeneiden opiskelijoiden hakemusten ja ansioluetteloiden vastaanottaminen ja käsittely. 5h
Sitoutuminen: Viimeistään tässä vaiheessa (1kk ennen projektin aloittamista) yhteistyökumppanin tulee sitoutua projektiin kirjallisesti. 0,5h Projektiin hakeminen: Opiskelija kirjoittaa hakemuksen ja CV:n sekä lähettää ne eteenpäin koordinoivalle henkilölle. Tultuaan valituksi kurssille opiskelija laatii omat oppimistavoitteensa projektia varten. 4h  
Elokuu
Rooli 1: Koordinoiva laitos Rooli 2: Yhteistyökumppani (työnantaja) Rooli 3: Opiskelija Otettava huomioon koko projektin ajan
Opiskelijavalinta: Saapuneiden hakemusten pisteyttäminen valintakriteereiden perusteella. Potentiaaliset hakijat kannattaa haastatella lyhyesti (10min/opiskelija) puhelimitse - tämä sitouttaa opiskelijat paremmin projektiin. 12h Yhteyshenkilö: Yhteistyökumppanin tulee nimittää projektiyhteyshenkilö, joka on vastuussa opiskelijoiden ohjauksesta ja projektitöiden etenemisestä yhteistyökumppanin toimeksiannon mukaisesti. Tässä vaiheessa yhteyshenkilön kannattaa tavata pedagogisen vastuuhenkilön kanssa. 0,5h Sitoutuminen: Projektiin valitut opiskelijat sitoutuvat projektin aikatauluun ja työmäärään ainakin suullisesti, mieluiten myös kirjallisesti. Projektin työmäärä vastaa todella siitä annettuja opintopisteitä - tämä kannattaa tehdä selväksi. 1h  
Orientaatiopäivän suunnittelu: Projekti on hyvä aloittaa yhteisellä orientaatiopäivällä.
Korkeakoulu suunnittelee päivän sisällön, varaa päivämäärän ja tilat, sekä varmistaa puhujat. 6h
     
Työryhmät: Kokemusten perusteella opiskelijat on hyvä jakaa työryhmiin jo ennen orientaatiopäivää, mieluiten niin etteivät "kaverit" päädy samoihin ryhmiin. Tällä tavoin simuloidaan aitoa työelämän tilannetta, missä tiimitovereitaan ei voi valita. Ryhmät on hyvä muodostaa osaamisalueiden mukaan (CV:t!) ja huomioiden yhteistyökumppaneiden toimeksiannot. Kullekin opiskelijaryhmälle nimetään ryhmäkohtainen ohjaaja. 2h Lopullinen toimeksianto: Yhteistyökumppani voi päättää jo ennen opiskelijoiden tapaamista, millaisen toimeksiannon aikoo tehdä ja millaista lopputulosta opiskelijoilta toivotaan. Toinen vaihtoehto on, että yrityksen edustaja ja opiskelijat muokkaavat yhdessä tehtävänannon, opetushenkilökunnan monitoroidessa tilannetta.
Yhteistyökumppani avustaa lähdemateriaalin hankkimisessa toimeksiantoa varten. 3h
   
Syyskuu   
Rooli 1: Koordinoiva laitos Rooli 2: Yhteistyökumppani (työnantaja) Rooli 3: Opiskelija Otettava huomioon koko projektin ajan
ALOITUSTAPAAMINEN (kaikille yhteinen) ALOITUSTAPAAMINEN
(kaikille yhteinen)
ALOITUSTAPAAMINEN (kaikille yhteinen)  
Projektin käynnistys: Orientaatiopäivä opiskelijoille ja ohjaajille, minkä aikana esitellään myös toimeksianto ja tavataan yhteistyökumppanit. 8h Toimeksiannon ja oman instituution esittely opiskelijoille ja ohjaajille. 2h Projekti alkaa: Orientaatiopäivään osallistuminen, toimeksiannon omaksuminen, projektisyklin opiskelu.
8h
 
Etäopiskelu: Sähköiset ja muut työmenetelmät, joita projektin aikana käytetään, voivat olla uusia opiskelijoille (ja ohjaajille). Välineisiin ja menetelmiin tutustumiseen on hyvä varata aikaa, ja antaa ohjeistusta. 2h

Toimeksiantosopimus: Yhteistyökumppani solmii opiskelijoiden kanssa projektisopimuksen. Sopimuksen ei tarvitse olla juridisesti sitova! Tarkoitus on, että allekirjoitettu sopimus sitouttaa opiskelijoita tekemään parhaansa, sekä toisaalta sitouttaa myös yhteistyökumppanin opiskelijoiden ohjaukseen. Samassa yhteydessä sovitaan pelisäännöistä - esim. mitä viestintävälineitä käytetään projektin aikana, mikä osa aineistosta on pidettävä salassa, mitä opiskelijat saavat kirjoittaa ansioluetteloonsa projektin loputtua.

 • tiedotuskanavat, tietoturva
 • some-asiat (LinkedIn, Facebook ym.)
 • opiskelijoiden asema suhteessa yritykseen
2h
Ryhmätyö: Opiskelijat tutustuvat omaan työryhmäänsä, sekä sopivat
työnjaosta projektin aikana. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan projektipäällikön, sekä muut vastuuhenkilöt. Tässä voidaan käyttää aitoja työnimikkeitä (esim. suunnittelija, tutkimuskoordinaattori, tutkija, viestintäyhdyshenkilö jne.) 6h
 
    Toimeksianto: Opiskelijat tutustuvat toimeksiantoon, miettivät omat vahvuutensa ja heikkoutensa toimeksiannon suhteen, sekä laativat tarkan projektisuunnitelman.
 • tietolähteiden määrittely ja haarukointi
20h
 
  Projektiaikataulu: Yhteistyökumppani hyväksyy projektisuunnitelman, sekä projektin aikataulun. 1h Projektiaikataulu: Opiskelijat sopivat projektin aikataulun sekä yhteistyökumppanin että korkeakoulun edustajien kanssa. Opiskelijatyöryhmä tapaa säännöllisesti, etänä tai lähitapaamisissa. 10h  
Loka-marraskuu
Rooli 1: Koordinoiva laitos Rooli 2: Yhteistyökumppani (työnantaja) Rooli 3: Opiskelija Otettava huomioon koko projektin ajan
Ohjaus: Korkeakoulun edustajat ohjaavat opiskelijaryhmien työtä ja seuraavat työn etenemistä.
 • prosessin tukeminen
 • kompetenssiosaamisen kehittymisen tukeminen
12h
Ohjaus: Toimeksiantaja seuraa projektin etenemistä ja ohjaa tarvittaessa työn kulkua toimeksiannon mukaisesti.
 • kompetenssiosaamisen kehittymisen tukeminen
4h
Projektityö: Opiskelijaryhmä etsii tietoa, toteuttaa projektisuunnitelmaa, kysyy tarvittaessa apua ohjaajilta, täydentää teoriaa, sekä dokumentoi systemaattisesti projektityön etenemistä
(ns. projektipäiväkirja, vapaamuotoinen). 20h
 
(Kirja)tentti: Korkeakoulun toiveiden mukaan projektiin on mahdollista sisällyttää (kirja)tentti oppimistavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi. Tentin voi toteuttaa etänä oppimisalustalla, tai perinteisin keinoin. 4h   (Kirja)tentti: Opiskelijat valmistautuvat mahdolliseen (kirja)tenttiin ja suorittavat tentin. 26h  
Ohjaus: Korkeakoulun ohjaajat avustavat opiskelijoita valmistautumaan välitapaamista varten. 2h   Väliraportointi: Välitapaamiseen valmistaudutaan koostamalla esitys projektin alkuvaiheen etenemisestä, sekä kokoamalla kysymyksiä toimeksiantajalle ja ohjaajille projektin loppuvaihetta koskien.
 • kysymysten miettiminen toimeksiantajalle
 • aikataulutus! esityksen täytyy olla napakka ja valmisteltu
6h
 
Marraskuu
Rooli 1: Koordinoiva laitos Rooli 2: Yhteistyökumppani (työnantaja) Rooli 3: Opiskelija Otettava huomioon koko projektin ajan
VÄLITAPAAMINEN
(kaikille yhteinen) 4h
VÄLITAPAAMINEN
(kaikille yhteinen) 4h
VÄLITAPAAMINEN
(kaikille yhteinen) 4h
 

Ohjaus: Korkeakoulun nimeämät ohjaajat seuraavat projektityön etenemistä aikataulussa, sekä kommentoivat työn alustavia tuloksia.

 • Prosessin tukeminen
 • kompetenssiosaamisen kehittymisen tukeminen
8h
Ohjaus: Toimeksiantaja tukee projektisuunnitelman toteutumista auttamalla tiedon hankinnassa, sekä vastaamalla opiskelijoiden kysymyksiin.
 • kompetenssiosaamisen kehittymisen tukeminen
 • toimeksiannon mahdollinen viilaus
4h
Projektityö: Opiskelijaryhmä etsii tietoa, toteuttaa projektisuunnitelmaa, kysyy tarvittaessa apua ohjaajilta, täydentää teoriaa, sekä dokumentoi systemaattisesti projektityön etenemistä
(ns. projektipäiväkirja, vapaamuotoinen). 16h
 
    Loppuraportti: Opiskelijaryhmä kirjoittaa projektin loppuraportin toimeksiantoa vastaavasti.
8h
 
    Loppuesittely: Opiskelijaryhmä valmistautuu esittelemään projektin tulokset päätöstilaisuudessa toimeksiantajalle ja ohjaajille.
 • työnjako: kirjoittajat, esittelijät, puhujat
6h
 
Joulukuu
Rooli 1: Koordinoiva laitos Rooli 2: Yhteistyökumppani (työnantaja) Rooli 3: Opiskelija Otettava huomioon koko projektin ajan

PÄÄTÖSTILAISUUS
(kaikille yhteinen)

PÄÄTÖSTILAISUUS
(kaikille yhteinen)
PÄÄTÖSTILAISUUS (kaikille yhteinen)  
Loppuraportti: Ohjaajat katsastavat valmiin loppuraportin, sekä opponoivat opiskelijaryhmän esityksen tekemästään projektista. Ohjaajat kommentoivat ja esittävät tarvittaessa kysymyksiä opiskelijoille ja toimeksiantajalle loppuraporttiin liittyen.
 • kannustavan palautteen antaminen
12h
Loppuraportti: Toimeksiantaja vastaanottaa loppuraportin, sekä kommentoi loppuesitystä ja esittää tarvittaessa kysymyksiä opiskelijaryhmälle.
 • kannustavan palautteen antaminen
8h
Loppuraportti: Opiskelijaryhmä esittelee valmiin projektityön ja luovuttaa loppuraportin toimeksiantajalle
sekä projektia koordinoivalle laitokselle. Lisäksi opiskelijat kuuntelevat muiden opiskelijaryhmien esitykset, osallistuvat keskusteluun ja antavat palautetta toisille opiskelijoille sekä projektiyhteistyön muille osapuolille.

8h

 
Arviointi: Pedagoginen vastuuopettaja ja työryhmien ohjaajat antavat arvosanat projektiin osallistuneille opiskelijoille. Todistukset: Toimeksiantaja laatii ja luovuttaa projektiin osallistuneille opiskelijoille työtodistukset ja/tai suosituskirjeet opiskelijoille. Suosituksia voi antaa myös vain parhaille opiskelijoille - tämä voi toimia lisäkannustimena. 1h    
Yhteystiedot: Projektiin osallistuneiden opiskelijoiden sekä toimeksiantajien yhteystiedot kannattaa tallentaa mahdollista jatkoa varten. 1h      
Tammikuu  
Rooli 1: Koordinoiva laitos Rooli 2: Yhteistyökumppani (työnantaja) Rooli 3: Opiskelija Otettava huomioon koko projektin ajan
Palaute: Koordinoiva korkeakoulu kerää palautetta projektiyhteistyöstä kaikilta osapuolilta. 4h Palaute: Toimeksiantaja/yhteistyökumppani antaa palautetta projektityöskentelystä ja koordinoinnista. 1h Palaute: Opiskelijat antavat palautetta projektityöskentelystä sekä ohjauksesta. 2h  
Palaute: Koordinoiva korkeakoulu vastaanottaa ja käsittelee saadun palautteen. 4h      
Helmikuu
Rooli 1: Koordinoiva laitos Rooli 2: Yhteistyökumppani (työnantaja) Rooli 3: Opiskelija Otettava huomioon koko projektin ajan
Arviointi: Koordinoiva korkeakoulu arvioi projektiyhteistyötä jatkoa ajatellen: mikä onnistui? missä olisi parannettavaa? 3h      
Raportointi: Koordinoiva korkeakoulu arkistoi loppuraportit sekä saadun palautteen. 1h      
Työtunnit yhteensä  
Rooli 1: Koordinoiva laitos Rooli 2: Yhteistyökumppani (työnantaja) Rooli 3: Opiskelija Otettava huomioon koko projektin ajan
123 h 39,5 h 145h (145/27=5,37 eli opintopistemäärä on nyt himpun alimitoitettu)  

 

 

 

 
  Guidebooks