Askel asiantuntijaksi

Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle

3.4 Kirjalliset sopimukset

Toimeksiannosta kannattaa tehdä kirjallinen sopimus erityisesti silloin, jos työnantajan ja korkeakoulun välillä liikkuu rahaa. Sopimuksessa määritellään asiat kuten:

  • Sopimuksen osapuolet, joita voivat olla korkeakoulun edustus (laitos/koulutusohjelma), projektiryhmä (opiskelijat) ja työnantaja.
  • Sopimuksen kohde: työsuoritus ja sen määrittely. Mitä projektilla on tarkoitus tuottaa? Jos kyseessä on esim. selvitys, sopimuksessa voidaan määritellä selvityksen laajuutta ja sisältöä.
  • Hinnoittelu ja maksujen aikataulu, mikäli projekti on maksullinen. Milloin korvaus maksetaan? Maksetaanko korvaus silloin, kun työ suoritettu hyväksyttävästi loppuun, vai useammassa vaiheessa?
  • Rajaus lopputuotteelle ja suoritusajalle
  • Miten tehtävän suorittamista valvotaan? Korkeakoulun, työn ohjaajan rooli? Onko työn suorittamiselle asetettu välietappeja?
  • Mitkä ovat työn hyväksymiskriteerit
  • Omistusoikeudet, niiden siirtyminen, vastuut ja takuu
  • Mahdolliset salassapito- ja lisävakuutussopimusten tarpeet on selvitettävä projektin suunnittelussa. Vakuutuksien omavastuuraja sekä henkilö- että laitevahinkojen osalta on hyvä olla opiskelijoiden tiedossa, samoin kuin minkä osapuolen vakuutukset ovat kulloinkin voimassa. (esim. tehdaskäynnit, laitedemonstraatiot, laboratoriot yms.) Riskialttiille toimialoille suositellaan sovittavaksi yhteistä toimintamallia mahdollisen vahingon sattuessa. Toimintamallista kerrotaan opiskelijoille ja sovitaan vastuuhenkilö, joka vastaa erityistilanteissa, että työturvallisuusmääräyksiä ja -suosituksia noudatetaan.
  • Miten riidat ratkaistaan.

Sopimuksen tarkoitus on, että kaikille osapuolille on selvää, mitä heiltä odotetaan. Sopimus sitouttaa ja selkeyttää osallistujien toimintaa. Sopimuksen tarkoitus on ehkäistä riitatilanteita ja varautua siihen, että kaikki ei sujukaan niin kuin on etukäteen ajateltu. Kriisitilanteessa se ohjaa toimintaa tilanteen selvittämiseksi.

Opiskelijoiden sitouttaminen on myös erittäin tärkeää, vaikka varsinaisesti rahaa ei projektiyhteistyössä liikkuisikaan. Opiskelijoiden kanssa voidaan solmia ns. aiesopimus eli ”Letter of Intent”, jossa opiskelijat sitoutuvat omalta osaltaan viemään prosessin loppuun. Tämä voi edesauttaa sitä, että kurssilta ei niin helposti jättäydytä pois. Opiskelijat ovat henkisesti sitoutuneita. Esimerkki "Letter of Intent" -aiesopimuksen sisällöstä.

 

 

 

 
  Guidebooks