Askel asiantuntijaksi

Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle

3.2 Opiskelijoiden valinta

Projektiopinnot voivat olla opiskelijoille täysin valinnaisia, pakollisia tutkintoon kuuluvia opintoja, tai niillä voi korvata jonkin pakollisen kurssin. Projektin lopputuotos tehdään aina toimeksiantajalle, joka toivoo mahdollisimman korkeatasoista työn jälkeä. Projektin lopputuloksen kannalta on kokemustemme mukaan paras, jos projektiopinnot ovat opiskelijoille valinnaisia. Opiskelumotivaatio kasvaa myös, jos projektiopintoihin on jonkinlaista karsintaa, ja opiskelija joutuu näkemään vaivaa jo opintoihin hakiessaan.

Tiimityön kannalta on paras, jos samaa projektia työstävillä opiskelijoilla on samankaltainen lähtötilanne: projekti on kaikille opiskelijoille vapaaehtoinen tai kaikille opiskelijoille pakollinen, ja kaikki opiskelijat on valittu projektiin samoilla kriteereillä.

Karsiva hakuprosessi teettää jonkin verran työtä, mutta hakuprosessin merkitys opiskelijoiden sitouttamisessa projektiin on suuri. Opiskelijat saavat kokemuksen haastattelutilanteesta, ja voivat haastattelun aikana vielä punnita, onko heillä todellisuudessa mahdollisuutta sitoutua projektiin, joka on selvästi työläämpi kuin opintopistemäärältään vastaava luentokurssi.

Esimerkki:

Pilotissamme haimme valtakunnallisesti eri yliopistoista Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimusta opiskelevia opiskelijoita valinnaiselle, englanninkieliselle projektityökurssille (5 op). Hakuprosessi alkoi kesäkuussa, kun kurssin aloitus oli syyskuussa. Opiskelijoilla oli jo hakuvaiheessa tiedossa päivämäärät, jolloin heidän tuli olla läsnä projektin tapaamisissa. Hakuaika kesti kuukauden ajan, ja hakiessaan opiskelijan tuli kirjoittaa motivaatiokirje sekä ansioluettelo. Kaikki hakijat haastateltiin lyhyesti (10 min) puhelimitse. Puhelinhaastattelussa kysyttiin hakijan motivaatiota, aikaisempia projektitaitoja sekä aiempaa työkokemusta. Lisäksi testattiin lyhyesti hakijan suullinen englannin kielitaito, sekä arvioitiin hakijan sosiaalisia taitoja. Keskeiset valintakriteerit olivat riittävä englannin kielitaito, opintohistoria, motivaatio sekä riittävät ryhmätyötaidot.

 

 

 

 
  Guidebooks