Askel asiantuntijaksi

Käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle

1.4 Arviointikriteerit selväksi alusta lähtien

Opiskelijoille kerrotaan selvästi arviointimenetelmät ja kriteerit jo projektin alussa. Opiskelijoiden projektisuunnittelu tehostuu, kun he tietävät, miten jakso arvioidaan ja mihin arviointi perustuu. Projektiyhteistyössä oppimisen arviointi on vaikeampaa kuin perinteisellä luentokurssilla, ja arvioinnin läpinäkyvyys lisää opiskelijoiden luottamusta ja tehostaa oppimista. Opiskelijan on helpompi jakaa aikaansa projektille, kun hän tietää, mikä on yhden opiskelijan työpanoksen suhde koko projektin kokonaisuuteen.

Kun arvioidaan tuotannollisen tai luovan projektin lopputulosta, opiskelijoille kannattaa korostaa, että vain heidän tekemäänsä työtä arvioidaan, ei heitä henkilöinä. Tätä on opiskelijoiden joskus vaikea ymmärtää, koska työtiimit ovat projektiyhteistyökurssin loppupuolella usein hyvin omistautuneita omalle projektilleen. Lisäksi kannattaa mainita, että koko työtiimi ei välttämättä saa samaa arvosanaa kurssista, koska kunkin opiskelijan loppuarvosana muodostuu osasuorituksista. Koko prosessin ajan jatkuva dialoginen suhde opiskelijoiden ja ohjaajien välillä helpottaa loppuarvioinnin toteutusta.

 1. Määrittele sopivat kriteerit hyväksyttävälle osaamisen tasolle ja
 2. Kerro selkeästi kaikille osapuolille valitut kriteerit ja perusteet valinnalle

Reflektiivinen palaute sekä itse- ja vertaisarviointi

Jokaisen opiskelijan oppimiskehityskaari on ainutlaatuinen, mitä kannattaa painottaa yhteisissä palautteenantotilanteissa, ja siitä voi olla vaikea saada tietoa arviointia varten. Toimiva kommunikaatio ohjaajien ja opiskelijoiden välillä on siksi olennaista.

Itsearviointi ja tiimien sisäinen vertaisarviointi selkeyttävät opiskelijoiden näkemystä oman oppimisensa reflektoinnista. Opiskelijat voivat laatia henkilökohtaiset oppimistavoitteensa projektin aluksi ja lopuksi, ja arvioida niitä suhteessa projektin keskeisiin oppimistavoitteisiin. Kurssin arviointikriteerien lisäksi itsearvioinnissa voidaan asettaa tavoitteita myös avoimilla kysymyksillä. Avoimista kommenteista ohjaajat saavat yleisnäkemyksen kurssin kehitystarpeista.

Jos projektiyhteistyöjaksot ovat pitkiä tai tiedetään, että edessä oleva projekti on tavallista haastavampi, kannattaa harkita opiskelijan itsearviointia väliarvioinnin muotona. Itsearviointia voi täydentää pienryhmien vertaisarvioinneilla.

Vertaisarviointi kehittää myös työelämän kannalta tärkeitä tiimityötaitoja. Tiimien johtajat sekä jäsenet tarvitsevat päivittäin taitoa ottaa palautetta vastaan ja antaa palautetta toisille tiiminjäsenille.

Esimerkkejä kriteereistä, joista voit valita 3-5 kurssin oppimistavoitteita parhaiten vastaavaan arviointikokonaisuuteen:

 • sisältöosaamisen soveltaminen käytäntöön
 • tiimityötaidot
 • kriittinen asiantuntijuus; reflektiotaidot
 • kommunikointi- ja viestintätaidot
 • päätöksenteko- ja ongelmanratkaisutaidot
 • toimiminen monikulttuurisessa työryhmässä
 • monitieteellinen yhteistyö
 • projektityötaidot
 • tekniset taidot
 • prosessin hallinta
 • itsearviointi
 • vertaisarviointi
 • tentti
 • oppimispäiväkirja
 • työpäiväkirja
 • oppimisloki
 • luentopäivä

Lue lisää:
Brown, G., Bull, J. & Pendlebury, M. (1997). Assessing Student Learning in Higher Education. London: Routledge.
Lindblom-Ylänne S. ja Nevgi A. (2003). Oppimisen arviointi - laadukkaan opetuksen perusta. Teoksessa Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Helsinki: Werner Söderström. 253-267.
Norman, G.R. (1997). Assessment in Problem-based Learning. Teoksessa D. Bound & G. Feletti (toim.) The Challange of Problem-based Learning. London: Kogan Page. 263-268.


 

 

 
  Guidebooks